Loading...
Училища2020-02-27T07:05:38+00:00

Програма „Училището има смисъл“ е едно от тези решения

Училището свързва ентусиазирани професионалисти от местната общност с учители от училището. Те формират тандеми по професионални области.

В продължение на цяла година всички деца от шести клас работят на групи във всички (обикновено четири или пет) сформирани тематични направления, навлизат в проблематиката и виждат връзката между училището и живота извън него.

Факти

Задълбочава се демотивацията за учене сред децата в прогимназиален етап. Тя е още по-силно изразена в районите с висока безработица и ниско образование на родителите.

80% от децата харесват учителите си, но не харесват начина на преподаване и учене. 95% вярват, че е важно да ходиш на училище, но половината биха избягали от час при първа възможност.

те не вярват, че представителите на местната общност биха ги подкрепили безвъзмездно и добронамерено.

но не знаят как да подобрят работата си.

е твърде рано децата сами на избират къде и какво ще учат.

Решение

Извън училище е интересно и различно, затова децата провеждат заниманията си с професионалистите на техните работни места и докато интересът им е силен, учителят може да направи по-лесно препратката защо това, което учим в училище е важно за живота извън него. Срещата с професионалистите е много въздействаща. Първата положителна реакция на децата заради времето, което професионалистите им отделят, е усещането им за стойност, втората – поемането на отговорност – “трябва да оправдая доверието”. И така постепенно се увличат да изпълнят поставените им задачи, които включват усвояване на знания от учебния материал.

Включваме целия випуск в Програмата, като групите се формират от деца от различни паралелки. Този подход променя цялостно динамиката на випуска, създават се нови приятелства. Децата разкриват нови способности и възможности за изява. Директорите съобщават, че деца които не ходят на училище или са с лоша дисциплина, посещават редовно заниманията на професионалистите, променят поведението си, с което дават възможност и на учителите да променят отношението и подхода си към тях.

Показваме на учителите как да използват принципите на социо-емоционалното учене, да въвличат децата в процеса на учене и да правят разбираеми връзки между училището и живота извън него. Самите учители, които участват в Програмата отбелязват, огромната разлика в интереса на децата когато са извън и в училище.

Насърчаваме директорите сами да се свържат с местните професионалисти и да им предложат да се включат в Програмата. За трите години нямаме отказ от страна на професионалистите, дори напротив има повече желаещи от необходимото. След съвместната им работа, училището открива колко много ресурс може да акумулират, ако създаде мост между училището и общността.

Резултати

  • 70% от децата заявяват, че училището е станало по-интересно за тях вследствие на работата си по Програмата.

  • 27% са променили мечтите си вследствие на участието си в Програмата.

  • 50% са увеличили знанията си по предметите, свързани с участието си в Програмата.

  • С 69% се е увеличила готовността професионалистите да отделят собствени средства за продължаване на Програмата вследствие на едногодишната им работа с децата.

  • С 20% са намалели отсъствията на децата в сравнения с броя отсъствия на същите деца предходната година.
  • С 20% са се увеличили родителите, които смятат, че е добре детето им да изготви отсега план за живота си.
  • С 9% са се увеличили родителите, които търсят индивидуален контакт с училището.
  • С 13,5% са се увеличили учителите, които търсят личен контакт с родителите.
„Часовете от програмата ,,Училището има смисъл” се посещават с желание от учениците. Децата в тази форма на обучение са много по-отговорни, откриват нови дарби и заложби. Харесва им, че общуват с повече възрастни и поведението им се променя, много по-активни и изпълняват всички задачи. В срещите ветеринарните лекари им предават много обич към животните и ги възпитават в отговорност и състрадателност. „
Иванета Ганчева, СУ „Христо Никифоров“, гр. Ловеч, Учител

“Много добро партньорство с родителите, които наистина са приобщени към каузата на Програмата – родители, които първоначално бяха скептично настроени и се отнасяха с нескрито недоверие, впоследствие бяха силно впечатлени, а сега са едни от най-яростните пропагандатори на целите на Програмата.“

Дафина Николова, СУ „Георги Бенковски“, гр. Тетевен, Учител

„Това, което е очевидно е факта, че учениците започнаха да задават въпроси за това с какво се занимават хората от различните професии. Започнаха по-спокойно да говорят с учителите и професионалистите. Но за да има програмата ефект са необходими още много стъпки към осъзнаване на  необходимостта от добра теоретична подготовка и вътрешна мотивация на учениците. А това изисква желание и умения най-вече от родителите, които да продължат (или по-скоро да започнат) да разговарят сериозно с децата си.“

Тодорка Глушкова, СУ „Христо Смирненски“, гр. Брезово, Учител

„В редица от посещенията учениците се убеждават, че пряко или косвено, това което се учи в училище е необходимо в работата на професионалистите и другите служители.“

Елка Дулева-Кунова, ОУ “Васил Левски“, Белене, Учител
Включете вашето училище

Как може да участва Вашето училище? 

Програмата изисква отдаденост, желание и добро планиране от страна на училището. За да предоставим методическа подкрепа, разработихме наръчник, който да позволява на училищата сами да прилагат методологията на Програмата. Ако Вашето училище има желание да я прилага, но Ви липсва увереност дали ще се справите, предлагаме специализирано обучение за екипа Ви. В него можем да отговорим на всичките Ви въпроси и да споделим практическия опит на училищата, които вече я прилагат.  

Изтеглете Наръчник за провеждане на Програма “Училището има смисъл”.

Свържете се с нас за обучение на office@cie-bg.eu 

Включете Вашето училище

Съобщение

ЗА ПРОГРАМАТА

КОНТАКТИ