Loading...
За Програмата2020-02-27T07:04:58+00:00

Програма „С поглед в бъдещето – училището има смисъл“

Период на създаване на Програмата:  Януари 2016 г. –  Декември 2019 г.
Финансираща организация: VELUX FONDEN, Дания

Контекст на Програмата

Около 12% от българските ученици отпадат от училище още между 9 и 12 годишна възраст. Основните причини са бедността, обучителните трудности и разочарованието. Мотивацията на децата да продължат обучението си е ниска. Често те не виждат връзката между училището и професионалната си реализация, нито как училището ще им осигури по-добър живот. Учители и ученици гледат на училищното образование като на самоцел, а не като важна стъпка към личностно и професионално развитие, и по този начин го обезценяват и правят да изглежда безполезно.

Този проблем е по-ярко изразен в бедните общини и домакинства, където ниските хоризонти, липсата на перспективи и на добри примери обричат децата на отпадане от училище още в 6-7 клас. Последствията са асоциално поведение, безработица и бедност.

Професионална ориентация рядко се предлага на българските ученици, а още по-рядко на по-малките. Държавните програми се занимават с проблема постфактум и често са насочени към младежи в гимназиален курс или такива, които вече са отпаднали от училище.

Разработихме методология за задържане на децата в училище чрез повишаване на мотивацията им за учене и придаване на практическа стойност на наученото в час.

Като ангажираме по-широката общност – от родители, учители, образователни институции, местни професионалисти и големи предприятия и институции да поемат споделена отговорност за прехвърляне на мост между училището и професионалния живот на децата.

В сферата на образованието, приобщаването включва изграждането на връзки между училищата и заобикалящите ги общности. Много професионалисти са готови да инвестират в мотивацията на децата да продължат образованието си и да подпомогнат изграждането на една жизнена и активна местна общност.

И както често ни казват: „Никой не ни пречи да променяме на местно ниво“, затова с натрупаните теренни знания и работещи практики ще създадем платформа, която да помага на училищата и местните предприемачи и професионалисти да обединят усилията си в мотивацията на децата да успяват.

Резултати след първата година работа на терен

 • 70% от децата заявяват, че училището е станало по-интересно за тях вследствие на работата си по Програмата.
 • 27% са променили мечтите си вследствие на участието си в Програмата.
 • 50% са увеличили знанията си по предметите, свързани с участието си в Програмата.
 • С 69% се е увеличила готовността на професионалистите да отделят собствени средства за продължаване на Програмата вследствие на едногодишната им работа с децата.
 • С 20% са намалели отсъствията на децата в сравнения с броя отсъствия на същите деца предходната година.
 • С 20% са се увеличили родителите, които смятат, че е добре детето им да изготви отсега план за живота си.
 • С 9% са се увеличили родителите, които търсят индивидуален контакт с училището.
 • С 13,5% са се увеличили учителите, които търсят личен контакт с родителите.

Междинна оценка за Програмата на външен за организацията експерт:

 • Програмата засилва потенциала на училището да привлича за общи дейности местните общности; на учителите да обогатят педагогическите си умения и да проявят лидерски качества; на родителите да изоставят затвореността си и да се включат по-активно в обучението на децата си; на децата да следват мечтите си и да правят осъзнати и информирани избори.
 • Програмата развива нагласа и умения за гражданско поведение в училищната среда.
 • Програмата насочва участниците в нея към преодоляване на предизвикателствата, нагласите и поведението, което води до застой във всяка от групите. Тя предизвиква инерцията, пасивността, затвореността, безразличието, конформизма и страха.
 • До този момент Програмата е показала резултати, които я правят подходяща за развитие в по-голям мащаб. Окончателните данни и техният анализ ще покажат конкретните стъпки за бъдещото ѝ развитие.

Бъдещето

Като организация, посветена на грижата за образованието на децата и виждайки положителния ефект от Програмата, се стараем да увеличим броя на училищата, които участват. Разпространяваме безплатно наръчник с методологията, който може да бъде изтеглен тук, както и, при желание от страна на училищата, предлагаме специализирано обучение за прилагане на програмата при заявен интерес.

Работата по Програмата за пореден път ни показа колко е важно всяко дете да мисли критично, да се свързва със себе си, с другите и с обкръжаващата го среда. Да осъзнае по свой начин целостта на живия свят около нас и своето място в него. За нас е важно тези умения да се изграждат в среда, която предразполага и стимулира  децата сама по себе си. Така се роди новата ни мечта. Изграждаме уникален за България зелен образователен център в малко село близо до София, като даваме нов живот на старото училище. 

Нашите партньори